1952. július 6-án születtem Téten. 1970-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1976-ban szereztem jogi diplomát. 1976-tól a mai napig az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén dolgozom, amelynek 1991- 1999 és 2013-2016 között vezetője voltam. Egyetemi tanári kinevezésemet 1999. június 14-én vettem át. A győri jogi kar alapításától kezdve (1995) folyamatosan részt veszek az ottani alkotmányjogi oktatásban, egyetemi tanárként, tanszékvezetőként. Meghívottként más egyetemeken is tartottam (és tartok) előadásokat.

Egyetemi oktatói munkám keretében rendszeresen előadásokat tartok, szemináriumokat, speciális kurzusokat vezetek, vizsgáztatok több évfolyamon. Évfolyam és szakdolgozatokat készítő joghallgatók, továbbá tudományos képzésben résztvevők témavezetője, konzulense vagyok. Eddig 20 PhD hallgatóm védte meg sikeresen a dolgozatát. Több PhD és MTA doktori dolgozat opponense voltam és gyakorta tagja, vagy elnöke vagyok egyetemi és akadémiai bíráló bizottságoknak is.

Alapításától (1983) kezdve rendszeresen szakmai, közéleti kurzusokat vezetek a Bibó István Szakkollégiumban, segítem a Közjogi Műhely munkáját, patronálom az alkotmányjogi tudományos diákkört. Két évtizeden keresztül titkára, illetve elnöke voltam az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsának. Több ciklusban tagja voltam a Kari és az Egyetemi Tanácsnak, 1988-89-ben oktatási dékánhelyettesként tevékenykedtem. 2000-2016 között a kar Habilitációs Bizottságának elnöke voltam. 2014. szeptemberétől a Kari Tudományági Doktori Tanács elnöke vagyok.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló kandidátusi disszertációmat 1988-ban védtem meg, 1998-ban habilitáltam, 2010-ben elnyertem az MTA doktora címet. Szerzője és szerkesztője voltam az egyetem által nívódíjjal elismert „Alkotmánytan” c. egyetemi tankönyvnek, amely először 1992-ben, legutóbb 2007-ben jelent meg. Eddig 12 könyvem és mintegy 350 publikációm jelent meg.

Részt vettem és részt veszek az alkotmányjogi ismereteket közvetítő tananyagok kidolgozásában, előadásokat tartok népfőiskolákon, oktatási intézményekben, civil fórumokon. 1995 és 1999 között a Civitas Egyesület elnöke voltam. Legutóbb 2012-ben jelent meg (társszerzővel) az „Állampolgári ismeretek középiskolásoknak” című tankönyvünk. Az elmúlt évtizedekben kodifikációs bizottságok tagjaként vagy szakértőként résztvevője voltam számos jogszabály, közöttük az Alkotmány megalkotásának. 1995-98 között az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságának állandó szakértője voltam.

Alapító tagja vagyok több szakmai szervezetnek, pl. a Független Jogász Fórumnak, a Magyar Népfőiskolai Társaságnak, a Magyar Politikatudományi Társaságnak, az Alkotmányjogászok Egyesületének. A Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének 2007-2017 között elnöke voltam. 1995-99 között elnöke voltam a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek. Tagja voltam két cikluson keresztül az MTA Közgyűlésének és jogi szakbizottságának, jelölő bizottságának, szavazatszámláló bizottságának. 2011-2014 között  az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnöke voltam. Jelenleg a bizottság tagja vagyok.  

Szakmai, közéleti, tudományos fórumokon, hazai és nemzetközi konferenciákon az elmúlt negyedszázadban közel 500 előadást tartottam. Előadásokat tartottam többek között Varsóban, Prágában, Berlinben, Pozsonyban, Kijevben, Moszkvában, Rigában – ezek egy része (angolul, németül, oroszul, cseh nyelven) megjelent. Kiadványokban és külföldi folyóiratokban közel 40 idegen nyelven közreadott publikációm jelent meg. Megbízatásom idején részt vettem az Alkotmánybíróság nemzetközi kapcsolataiban, több tudományos tanácskozáson, például Bécsben, Brnoban.

A hazai folyóiratok közül jelenleg szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Közjogi Szemlének, a Magyar Jognak, az In Media Res-nek továbbá szerkesztőbizottsági elnöke a Parlamenti Szemlének.

 
1989-ben az Országos Választási Elnökség titkára voltam, 1994-ben és 1998-ban az Országgyűlés az Országos Választási Bizottság tagjává választott, a testület elnöki tisztségét 1997-99 között töltöttem be. 1999-ben az Országgyűlés az Alkotmánybíróság ragjává választott, mandátumom 2008. július 3-án járt le.

Angolból és oroszból állami nyelvvizsgám van, latinul és németül olvasok.

Kitüntetések, szakmai díjak: Kiváló Munkáért 1982. (művelődési miniszter), Témavezető mester (OTDT) 1993 és 2015, Trefort Ágoston Emléklap (ELTE) 1993. Az új demokratikus államrend kialakításában végzett munkámat a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 1994-ben Deák Ferenc díjjal ismerte el. 1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas voltam. 2005-ben alkotmánybíróként a Pro meritis de iuris peritia In memoriam Francisci Deák kitüntetést kaptam.

2010-ben oktatói, tudományos, szakmai- közéleti és az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenységem elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetésben részesültem. Az ELTE 2012-ben a Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetést, a Károli Gáspár Református Egyetem 2014-ben Károli Emlékérmet, a Széchenyi István egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara 2015-ben Pro Facultate emlékérmet adományozott számomra.
Az Alapvető Jogok Biztosa 2014-ben Justitia Regnorum Fundamentum emlékéremmel, az igazságügy miniszter 2016-ban Deák Ferenc díjjal tüntetett ki.

Tét városa 2001-ben díszpolgárává fogadott, 2004-ben Pannonhalmán Szent Márton díjban részesültem, 2011-ben a Bencés Diákszövetség elnökévé választottak. A Keresztény Kulturális Akadémia 2012-ben Cornelius díjat adományozott, az 1956-os Alapítvány emléklapját és érmét 2015-ben vehettem át.  A Bibó István Szakkollégium alapításának 25. évfordulóján (2008-ban) alapított Harkály díjjal tüntetett ki.

Budapest, 2018. október 17.

Publikációk:

I.    Könyvek

1.    Így választottunk… - adalékok a választási reform és az 1985. évi általános választások történetéhez -. Politikatudományi Füzetek 9. ELTE ÁJK Politikatudományi Tanszékcsoport, Budapest, 1988. 102 p.

2.    Az országgyűlési képviselők jogállása. Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 313 p.

3.    A jogállamért. Püski, Budapest, 1989. 176 p.

4.    Közjogi tűnődések. Triorg, Budapest, 1991. 117 p.

5.    Az alkotmányozás évtizede. Korona, Budapest, 1995. 322 p.

6.    Az Alkotmány magyarázata (társszerzők: Balogh Zsolt, Holló András, Sári János). KJK KERSZÖV, 2003. 239 p.

7.    Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban. Századvég, Budapest, 2006. 308 p.

8.    A Magyar Országgyűlés 1990-2010 (társszerző: Smuk Péter). Orsszággyűlés Hivatala, Budapest, 2010. 235 p.

9.    Különvéleményen – a jogállamért. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményei 1999-2008 (szerkesztette: Smuk Péter). A Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének kiadványa Kukorelli István 60. születésnapja tiszteletére, Győr, 2012. 122 p.

10.    Váltóállítók között. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal. Osiris, Budapest, 2012. 191 p.

11.    Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. A közjogász almanachja. Méry Ratio Kiadó, 2014. 415 p.

12.    A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai (Társszerző: Tóth Károly). RETÖRKI Könyvek 13. Sorozatszerkesztő: Bíró Zoltán. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016. 419 p.

13.    Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben. Gondolat Kiadó, Budapest 2017. 287 p.

14.    A szabadságszerető embernek. Liber Amicorum István Kukorelli (Szerk.: Chronowski Nóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Smuk Péter, Szabó Zsolt), Gondolat Kiadó, Budapest 2017. 901. p.

15.    Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben (Társszerző: Tóth Károly). RETÖRKI Könyvek 30. Sorozatszerkesztő: Bíró Zoltán. Antológia Kiadó. Lakitelek 2018. 325. p.

 

II.    Könyvrészletek


1.    Állampolgári részvétel a választásokban. In: Emberi jogok hazánkban (szerkesztő: Katonáné Soltész Márta). ELTE JOTOKI, Budapest, 1988. 232-243.

2.    The right to vote, „the citizens role” in the elections. In: Human Rights in Today Hungary (editor: Márta Katonáné Soltész). MEZON, Budapest, 1990. 199-206.

3.    Az „átmeneti törvény” második vizsgája. In: Parlamenti választások 1994 (szerkesztette: Gábor Luca, Levendel Ádám, Stumpf István). Osiris-Századvég, Budapest, 1994. 529-544.

4.    Kormány és köztársasági elnök, össztűzben az államfő. In: Kormány a mérlegen 1990-1994. (szerkesztők: Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László, Várnai Györgyi). Korridor, Budapest, 1994. 94-112.

5.    Pravityelsztvo i prezident reszpubliki. Glava gaszudarsztva pod uragannüm ognyem. In: Balansz Pravityelsztvo Vengérszkoj Reszpubliki 1990-1994. (redaktori szérii: Csaba Gombár, Elemer Hankiss, László Lengyel, Györgyi Várnai). Korridor, Budapest, 1994. 112-136.

6.    The Goverment and the President of the Republic: the Head of state in the Line of Fire. In: Balance The Hungarian Goverment 1990-1994. (Publications Komitee: Csaba Gombár, Elemér Hankiss, Lengyel László, Györgyi Várnai). Korridor, Budapest, 1994. 97-117.

7.    The Parliamentary Cycle of 1990-1994. In: The First Parliament 1990-1994 (editors: Attila Ágh and Sándor Kurtán).  Hungarian Centre for Democracy Studies, Budapest, 1994. 27-39.

8.    Structure of the state. In: Hungary (edited by Éva Molnár). Media Data Bank, MTI Corporation, Budapest, 1995. 85-98.

9.    Alkotmány és politikatörténet 1985-1990 (társszerző: Bihari Mihály). In:  Magyarország története 1918-1990 (szerkesztők: Gergely Jenő, Izsák Lajos, Pölöskei Ferenc). Korona, 1995. 272-286.

10.    Az alkotmányjog évtizede. In: Az alkotmányozás jogi kérdései (Szerkesztő: Takács Imre). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995. 13-32.

11.    The Presidency. In: Lawful revolution is Hungary 1989-94 (Editor: Béla K. Király). Atlantic Studies On Society in Change NO. 84, New York, 1995. 195-215.

12.    Az önkormányzati választójogi novella (1994: LXII. tv.) keletkezése és nóvumai. In: Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép (szerkesztők: Bőhm Antal, Szoboszlai György). MTA Politikai Tudományok Intézete, 1996. Budapest, 55-63.

13.    A közvetlen demokrácia „visszafejlesztésének” irányai. In: Szentpéteri István Emlékkönyv, Acta Juridica et Politica, Tomus XLIX. Szeged, 1996. 315-325.

14.    Structure of the state. In: Hungary (edited by Éva Molnár). Media Data Bank, MTI Corporation, 1997. Budapest, 94-104.

15.    Alkotmány és politikatörténet 1985-1994. In: 20. századi magyar történelem 1900-1994  (Szerkesztők: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos). Korona, Budapest, 1997. 378-392.

16.    Staatsorganisation. In: Ungarn (redaktion: Éva Molnár). MTI Rt., Budapest, 1999. 97-112.

17.    A magyar parlamenti jog – de lege ferenda (társszerzők: Dezső Márta, Sári János, Somogyvári István). In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára (Szerkesztő: Petrétei József). Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 37-65.

18.    Az országgyűlési képviselők választásáról szóló normák állandósága és változásai. In: Parlamenti választások 1998 (szerkesztők: Bőhm Antal, Gazsó Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György). MTA PTI – Századvég, Budapest, 2000. 18-27.

19.    A historical outline of the Hungarian Constitution and state: 1949-1998. In: The Hungarian State 1000-2000 (editors: András Gergely, Gábor Máthé). Korona Publishing House, Budapest, 2000. 440-477.

20.    A „felelősségi klauzula” – az Alkotmány 6. § (3) bekezdésének értelmezési lehetőségei. In: Schengen, a magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer árnyékában (szerkesztő: Tóth Judit). Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás Könyvek, Budapest, 2000. 175-179.

21.    Structure of the state. In: Hungary (edited by Éva Molnár). Media Data Bank, MTI Corporation, Budapest, 2001. 91-106.

22.    Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban. In: A magyar államiság ezer éve (szerkesztők: Gergely Jenő, Izsák Lajos). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 21-28.

23.    The Parliamentary Cycle of 1994-98: the Parliament of the two-thirds Majority. In: The Second Parliament 1994-1998 (Editors: Attila Ágh and Sándor Kurtán). Hungarian Centre for Democracy Studies, 2001. 33-44.

24.    A demokratikus politikai rendszer alkotmányos alapjai. In: Magyarország az ezredforulón, Országtanulmány (főszerkesztő: Enyedi György). Magyarország Kézikönyvtára, CEBA Kiadó, Budapest, 2002. 272-278.

25.    Bibó István a humanista és moralista közjogász. In: „Jöjj el szabadság!” Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet (szerkesztők: Pesti Sándor-Szabó Máté). Rejtjel, 2003. 113-117.

26.    A magyar alkotmány és állam története 1949-1989. In: Ünnepi tanulmányok Holló András 60. születésnapjára (szerkesztő: Bragyova András). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 279-306.

27.    Az OVB és az Alkotmánybíróság feladatai az országos népszavazási kezdeményezések hitelesítési eljárásában. In: Magister artis boni et aequi, Studia in honorem Németh János (szerkesztők: Kiss Daisy és Varga István). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 589-606.

28.    Államnemzet vagy kulturnemzet? – néhány gondolat egy nem létező alkotmányjogi dilemmáról. In: Az igazságosság dilemmái, Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára (szerkesztette: Cs. Kiss Lajos és Karádi Éva). ELTE ÁJK, Budapest, 2004. 219-224.

29.    Az 1946. évi I. törvény közjogtörténeti jelentősége és az alkotmányos jogfolytonosság. In: Találkozások, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 60. születésnapjára (szerkesztő: Sulyok Elemér, Varga Mátyás). Pannonhalma, 2006. 236-246.

30.    Frakciók a magyar parlamenti jogban. In: Formatori Juris Publici, Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor 70. születésnapjára (szerkesztők: Hajas Barnabás és Schanda Balázs). Budapest, 2006. 259-280.

31.    Az alkotmánymódosítások alkotmánya – egységes szerkezetben. In: A köztársasági alkotmány 20 éve (szerkesztette: Kocsis Miklós – Zeller Judit). Pécs, PAMA, 2009. 59-66.

32.    Húsz éve alkotmányozunk… In: Magyar Nemzetstratégia (főszerkesztő: Medvigy Endre). Magyar Konzervatív Alapítvány – Püski, 2009. 278-293.

33.    A magyar parlamentáris köztársaság a rendszerváltozást követő alkotmánymódosítások tükrében (társszerző: Dezső Márta). In: Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. évfordulójára (szerkesztő: Chronowski Nóra – Petrétei József). Pécs, 2010. 37-53.

34.    A „háromhetes” parlament – 1998-2002. In: Dr. Szalay Gyula tiszteletére, hatvanötödik születésnapjára (szerkesztő: Bihari Mihály – Patyi András). Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. 329-339.

35.    A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény születése és sajátosságai. In: Állam-Egyház és az egyetemalapító Pázmány (szerkesztő: Király Miklós – Rácz Lajos). Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2010. 15-19. uez. In: A vallási diszkrimináció ellen- az esélyegyenlőség megteremtéséért (szerkesztő: Köbel Szilvia). Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 2010. 69-73.

36.    Közjogi értékeink a preambulumban (társszerző: Máthé Gábor). In: Preambulum az alkotmányokban (szerkesztők: Lamm Vanda, Majtényi Balázs, Papp András László). Complex Kiadó, Budapest, 2011. 9-22

37.    A közigazgatás alkotmányossága és demokratizmusa. A Bibó-Magyary vita. In: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma (szerkesztő: Fazekas Marianna). Gondolat, Budapest, 2011. 76-85.

38.    1956 alkotmányjogi relevanciái, Bibó 56-os „szemüvege”. In: Viva Vox Iuris Civilis, Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (szerkesztők: Csehi Zoltán – Schanda Balázs – Sonnenvend Pál). Szent István Társulat, Budapest, 2012. 29-35.

39.    Közvetve vagy közvetlenül? In: Jogtörténeti Parerga, Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére (Szerkesztette: Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2013. 235-246. Uez. In: Az államfő jogállása I. (Szerkesztők: Csink Lóránt, Szabó István), Pázmány Press, Budapest 2013. 51-65.

40.    Keresztény értékek az alkotmányban. Van-e keresztény állam? In: Csóka Úrtól Gáspár Atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára (Szerkesztették: rendtársai), Győr 2013. 401-409.

41.    „Miért nem figyeltek a tűzoltókra?” In: Mérlegen az Alaptörvény. Interjúkötet hazánk új alkotmányáról (Szerkesztette: Molnár Benedek, Németh Márton, Tóth Péter). HVG-ORAC, STÁDIUM Intézet, Budapest 2013. 37-65.

42.    A 70 éves Bihari Mihály köszöntése. In: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére (szerkesztők: Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely). Universitas-Győr, 2013. 17-19.

43.    Az 1989. november 26-ai négyigenes népszavazás 1989-ből és a mából nézve. In: Rendszerváltás 1989 (Szerkesztő: M. Kiss Sándor) RETÖRKI Könyvek 2. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2014. 153-174. Uez: Életünk, 2014. LII. 1-3. Szombathely 71-85.
 
44.    Véleményszabadság vs parlamenti fegyelmi jog (Társszerző: Smuk Péter). In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére (Szerkesztők: Patyi András – Lapsánszky András). Wolters Kluwer Complex Kiadó, Budapest 2014. 345-359.

45.    Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede (Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán) (Szerkesztette: Máthé Gábor). Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2014. 403-413.

46.    Az állami ünnep, augusztus 20-a értelmezési keretei (üzenete). In: (L)ex Cathedra et praxis Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából (Szerkesztők: Csehi Zoltán – Koltay András – Landi Balázs – Pogácsás Anett). Pázmány Press, Budapest, 2014. 491-495.

47.    Ki volt az alkotmányozó hatalom Magyarországon 1989-ben? In: A világ mi magunk vagyunk. Liber Amicorum Imre Vörös (Szerkesztette: Fekete Balázs – Horváthy Balázs – Kreisz Brigitta). HVG-ORAC, Budapest 2014. 300-312.

48.    Az MDF és az SZDSZ megállapodása utáni alkotmánymódosítás (1990. évi XL. törvény) és máig ható közjogi következményei. In: Tanulmányok a 65 éves Lenkovits Barna tiszteletére (Szerkesztők: Keserű Barna Arnold, Kőhidi Ákos). Eötvös-SZE-DFK, Budapest-Győr, 2015. 243-250.

49.    Bevezető. In: Jeles napok, jeltelen ünnepek a diktatúrában (Szerkesztők: Szekér Nóra és Nagymihály Zoltán). RETÖRKI Könyvek 10. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015. 7-10.

50.    Adalékok az alkotmányos rendszerváltozásban közreműködö 1985/90-es Országgyűlés történetéhez. In: Ünnepi kötet dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szerkesztő: Tóth Judit). Szeged, 2015. 159-183.

51.    „Éppen csak belekóstolva a politikába”. Az interjút készítette Szekér Nóra, Nagymihály Zoltán, Riba András László. In: TAXIS „BLOKÁD” I. 1-990-10-25-28. Egy belpolitikai válsághelyzet története. Tanulmányok, interjúk. (Szerkesztették: Szekér Nóra - Nagymihály Zoltán). Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015. 219-228.

52.    Előszó. In: Gerencsér Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…” Kárpát haza Könyvek. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2015. 15-16.

53.    Alapjogi rendszerváltozás 1989 – az „első fecskék”. Az egyesülési és gyülekezési jog szabályozása. In: Közjog és jogállam. Tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára (Szerkesztette: Csefkó Ferenc). Universitas, Pécs, 2016. 199-215.

54.    Szárszó 96 – Budapesten. In: A történelem útján. Ünnepi tanulmányok Bíró Zoltán 75. születésnapjára. (Szerkesztő: Nagymihály Zoltán). Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016. 254-262.

55.    Az új Alaptörvény államfilozófiája. In: SUUM CUIQUE. Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére. (Szerkesztette: Fejes Zsuzsanna – Török Bernát). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2016. 103-108.

56.    A független demokratikus jogállam (Társszerző: Smuk Péter). In: A Magyar Országgyűlés. (Szerkesztő: Kerekes Margit). Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2016. 53-59. The independent Democracy and rule of law. In: The National Assembly of Hungary. 53-59. Der unabhangige demokratische Rechtsstat. In: Das Ungarische Parlament. 53-59. L’etat de droit démocratique et undépendant. In: Le Parlament Hongrois. 53-59.

57.    A magyar Alkotmánybíróság előzményei, létrejötte és jellemzői. In: 5 éves az Alaptörvény. Válogatás az ünnepi konferenciasorozat beszédeiből (Főszerk.: Vízkelety Mariann). Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest 2017. 135-150.

58.    A magyar alkotmányos rendszerváltozás általános jellemzői. Az alkotmány átmenetisége, az alkotmánymódosítások alkotmánya 1989-2012 között. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára (Szerk.: Takács Péter). Gondolat Kiadó, Budapest 2017. 208-226.

59.    Human Dignity in Hungary. (co-author: Gergely Deli). In: Paolo Becchi and Klaus Mathis eds., Handbook in Human Dignity in Europe, Springer International Publishing, 2017. 1-22.

60.    Die Entwicklung des ungarischen öffentlichen Rechts. In: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn (Redakt.: Gábor Máthé). Dialóg Campus Verlag, Budapest, 2017. 773-816.

61.    1994-1998 közötti korszak alkotmányozása. In: Jogtörténeti Parerga. Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. (Szerkesztette: Gosztonyi Gergely – Révész T. Mihály). ELTE EÖTVÖS KIADÓ, Budapest, 2018. 159-177.

62.    A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény születése és sajátosságai. In: LIBER AMICORUM G. FALUDI DEDICATA. Ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére. (Szerkesztették: Grad-Gyenge Anikó, Kabai Eszter, Menyhárd Attila). ELTE EÖTVÖS KIADÓ, Budapest, 2018. 221-234.


III.    Kiadványokban megjelent tanulmányok


1.    A járási hivatalok kialakulása, elhelyezése a tanácsrendszerben. In: Budaörsi Füzetek (összeállította: Ráth Szabolcsné). ELTE, Budapest, 1973. 7-63.

2.    Az ország elhagyásához való jog. In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus XXI. Budapest, 1978. 315-327.

3.    Interpelláció a népi demokrácia parlamentjében (1945-1949). In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus XXIII., Budapest, 1980. 235-245.

4.    "Feljegyzések" az 1980. június 8-i általános választásokról. In: FIOK Műhelytanulmányai I. kötet. ELTE, Budapest, 1981. 180-202.

5.    Otvétsztvennoszty minisztra, Obsije voproszi otvétvennosztyi kak szrédsztva ukreplényija diszciplinü. In: Szbórnyik sz matyeriáli na mládi jurisztü ot V. mézsdunarodna skola, Primorszko, maj. 1983. 525 p. 396-399. (A konferenciáról tudósít az „Utijelentés” c. írás, FIÓK Műhelytanulmányai 4. kötet, 1983. 155-157.)

6.    A magyar közjog (alkotmányjog) oktatásának kezdetei egyetemünkön (Társszerző: Takács Imre). In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus XXVI., Budapest, 1984. 63-80.

7.    A választási rendszer alkotmányos keretei. In: Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve. Budapest, 1985. 184-188.

8.    Néhány gondolat a magyar államjogi oktatásról. In: FIOK Műhelytanulmányai VII. kötet. ELTE, Budapest, 1986. 248-259.

9.    A parlament az egypártrendszer utolsó (?) évében. In: Magyarország Politikai Évkönyve (szerkesztők: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). R. Forma Kiadó Kft., Budapest, 1989. 247-253.

10.    Az Országgyűlés a többpártrendszer első évében. In: Magyarország Politikai Évkönyve, (szerkesztők: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). Aula-OMIKK, Budapest, 1990. 193-199.

11.    The role of the permanent comittees of the Parliament in the legislation. In: Acta Juridica, Budapest, 1989/3-4. sz. 349-377.

12.    Pártok, civil társadalom a parlamenten kívül. In: Magyarország Politikai Évkönyve (szerkesztette: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). Ökonómiai Alapítvány-Economix Rt., Budapest, 1991. 187-194.

13.    A jogállamon innen és túl. In: A polgári engedetlenség helye az alkotmányos demokráciában (szerkesztő: Lenkei Júlia. Összeállította: Csapody Tamás). T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., Budapest, 1991. 173-175.

14.    Változások a parlamenti ülésrendben. In: Magyarország Politikai Évkönyve (szerkesztők: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). Demokrácia Kutatások Központja alapítvány, Budapest, 1992. 63-67. (Megjegyzés: miután 1992-től ugyanaz a szerkesztői gárda és a kiadó is, a későbbi hivatkozásoknál csak a címre, az évkönyvre és a terjedelemre hivatkozunk.)

15.    Az alkotmányozás időszerűsége. In: Magyar Jogászgyűlés (szerkesztette: Máthé Gábor). Budapest, 1992. 110-114.

16.    Jogalkotói hatáskör. In: Jogalkotás a jogállamban (szerkesztő: Wéber Attila). Politikatörténeti Alapítvány, Budapest, 1993. 66-71.

17.    A közjogi viták éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve. Budapest, 1993. 74-80.

18.    A magyar közjogi rendszer. In: A jó polgár (összeállították: Drahos Péter, Setényi János, Varga Kristóf). Budapest, 1994. 74-87.

19.    Az alapjogok alkotmányos helyzete és az alapjogi törvényhozás. In: A Második Magyar Jogászgyűlés (szerkesztette: Erdei Árpád). Budapest, 1994. 155-165.

20.    Önkormányzati választások – 1994. december 11. In: Magyarország Politikai Évkönyve. Budapest, 1995. 99-109.

21.    Köztársasági törvényeink jelentősége az alkotmányozásban. In: Emlékülés Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából (szerkesztő: Baranyó György). Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 1996. 14-19.

22.    Alkotmányozási átmenet-átmeneti alkotmány. In: Közép-Európa és Japán, közös kihívás (szerkesztette: Trencsényi Imre). Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 1996. 73-81. (A kötet angol nyelven is megjelent tükörfordításban, Central Europe and Japan a common challenge, 72-80.)

23.    Az alkotmányozásról. In: Jogi beszélgetések, Kaposvár 1993-1996 (szerkesztő: Kéki Zoltán). Kaposvár, 1996. 69-75.

24.    Napirend előtti felszólalások az országgyűlésben. In: Magyarország Politikai Évkönyve. Budapest, 1997. 90-100.

25.    A Magyar Köztársaság Alkotmányáról. In: A magyar alkotmányosság ezer éve (szerkesztő: Mikolasek Sándor). Esztergom, 1997. 73-77.

26.    Az országos népszavazás 1989-1998. In: Magyarország Évtizedkönyve I-II. kötet (szerkesztette: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). Budapest, 1998. 468-477.

27.    Az országos népszavazás helye a parlamenti demokráciában. In: A magyar alkotmányosság ezer éve (szerkesztő: Mikolasek Sándor). Esztergom, 1999. 37-42.

28.    Az állami felségjelvények. In: A magyar alkotmányosság ezer éve (szerkesztő: Mikolasek Sándor). Esztergom, 1999. 43-47.

29.    A képviseleti és a közvetlen demokrácia az Alkotmánybíróság értelmezésében. In: Tíz éves az Alkotmánybíróság (szerkesztő: Bitskey Botond). Budapest, 2001. 191-203.

30.    A magyar közjog oktatása a Jogi Karon. In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője (szerkesztő: Takács Péter). ELTE ÁJK, Budapest, 2003. 23-30.

31.    Az új magyar alkotmány (korreferátum). In: Hetedik Magyar Jogászgyűlés (szerkesztette: Benisné Győrffy Ilona). Budapest, 2004. 89-93.

32.    Tízéves az ombudsmantörvény. In: Tízéves az ombudsmantörvény (szerkesztette: Komlósy Szilvia). Országgyűlési Biztos Hivatala, Budapest, 2004. 11-17.

33.    Nemzeti alkotmányok és Európa készülő alkotmánya az Alkotmánybíróság szempontjából. In: Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés (szerkesztette: Benisné Győrffy Ilona). Budapest, 2006. 195-199.

34.    Tájékoztató az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról. In: Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből (szerkesztő: Karsai József). Kiadja az Országgyűlés Hivatala, 2006. 19-49.

35.    Party Groups in Hungarian Parliamentary law. In: ANNALES, Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica. Tomus XLVII., Budapest, 2006. 77-106.

36.    A közvetlen demokrácia intézményei Magyarországon. Népszavazások és népi kezdeményezések 1988-2008. Magyarország Politikai Évhuszadkönyve 1988-2008. (szerkesztő: Sándor Péter – Stumpf Anna – Vass László). DKMKA DVD, Budapest, 2009. www.arcanum.hu

37.    A második kamara, mint nemzeti intézmény. In: Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban? (szerkesztő: Téglási András). Tanulmánykötet. Kiadja az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága. Budapest, 2011. 69-73.

38.    Komoly alkotmányrevízióra lenne szükség. In: XXI. Század Intézet Évkönyve (szerkesztő: Fricz Tamás – Lánczi András). Budapest, 2011. 217-220.

39.    Az új Alaptörvény bevezető gondolatai. In: Az új Alaptörvényről – elfogadás előtt (szerkesztő: Kubovicsné dr. Borbély Anett, dr. Téglási András, dr. Virányi András). Tanulmánykötet. Kiadja az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága. Budapest, 2011. 32-35.

40.    Az Alaptörvény és az egyházakról szóló sarkalatos törvény kapcsolata. In: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia (szerkesztő: Erdélyi László). Konferenciakötet, Budapest, 2011. 25-27.

41.    Gondolatok Otmár Atya füveskönyvéről. In: Luif Otmár OSB füveskönyve (szerkesztette: Kőrösi Tamás – Péter Tamás). Győr, 2012. 11-13.

42.    Alkotmánybíráskodás az új Alaptörvény után. In: Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlés (szerkesztette: Benisné Győrffy Ilona). Budapest, 2012. 36-40.

43.    A közvetlen demokrácia filozófiája az Alaptörvényben. Die Philosophie der direkten Demokratie im Grundgesetz. In: Szabadság és felelősség, tanulmányok a közvetlen demokráciáról. Freiheit und Verantwortung, Beitrage über direkte Demokratie (Szerkesztette: Szabó Zsolt), Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest 2013. 167-175.

44.    Tárgyilagosság nélkül a „Kupacról”. In: Arbor fuit Benedictus 2010-2013. A BDSZ Almanachja a bencés nevelésről. (Szerkesztették: Deli Gergely – Kovács Péter), BDSZ Kiadványa, Budapest 2013. 128-131. Uez. Előszó 9-10.

45.    Az alkotmányjog, az alkotmány és az alkotmányosság fogalma. In: Alkotmányjog I. Alkotmányos fogalmak és eljárások (Szerkesztő: Smuk Péter). Universitas-Győr, 2014. 10-27.

46.    Magyarország állam és kormányformája. Alkotmánybíróság. In: Alkotmányjog II. Államszervezet (Szerkesztette: Smuk Péter). Universitas-Győr, 2014. 13-18. és 91-95.

47.    Interjú Kukorelli Istvánnal. In: A győri jogászképzés húsz éve (Szerkesztő: Szegedi András). Győr, 2015. 78-84.

48.    Nem könnyű feladat laudációt írni barátunkról. In: Veresegyház fél évszázada. Pásztor Béla tiszteletére (Szerkesztette: Kelemenné Boros Zsuzsanna). 2015. 72-73.

49.    A parlament alkotmányjogi megközelítése és legitimációja. In: A Házszabályon túl. Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről. (Szerk.: Módos Mátyás). Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának kiadványa, Budapest, 2018. 13-26.


IV.    Folyóiratokban megjelent tanulmányok

1.    A Legfelsőbb Bíróság normaalkotó tevékenységéről. Jogtudományi Közlöny, 1976/11. sz. 657-660.

2.    Az útlevél az állampolgári jogok rendszerében. Jogtudományi Közlöny, 1979/6. sz. 341-349.

3.    Parlamenti interpellációk Magyarországon 1949-1980. Jogtudományi Közlöny, 1981/6. sz. 477-486.

4.    Az Állam és Igazgatás első harminc évfolyamának Repertóriuma. Állam és Igazgatás, 1982/7. sz. 632-641.

5.    A tudományos diákkörök általánosnak vélt kérdései. Felsőoktatási Szemle, 1983/2. sz. 81-86.

6.    Az állampolgári alapjogok jelentősége a jogalkotásban. Állam és Igazgatás, 1984/4. sz. 289-299.

7.    A képviselői mandátum kezdetének és érvényességének államjogi alapjai. Jogtudományi Közlöny, 1984/8. sz. 446-451.

8.    Die "Patriotische Volksfont" in politischen System der Ungarischen Volksrepublik. Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jahrgang 14. 1984. Heft 1. 94-101.

9.    Szakirodalmi kalauz a választási rendszerről. Állam és Igazgatás, 1985/4. sz. 339-350.

10.    A parlamenti állandó bizottságok a törvényhozásban. Jogtudományi Közlöny, 1987/7. sz. 363-370.

11.    A parlamenti képviselők törvénykezdeményezési joga és részvétele a törvény-előkészítés folyamatában. Állam és Igazgatás, 1987/9. sz. 769-780.

12.    A politikai intézményrendszer szerepe a képviselőjelöltek előzetes kiválasztásában az 1985-ös választásokon. Állam és Igazgatás, 1988/4. sz. 300-307.

13.    A képviselői felelősség alkotmányos intézményei. ELTE ÁJK kiadványa, Budapest, 1988. 59 p.

14.    Az országgyűlésről gondolkodva. Társadalmi Szemle, 1989/2. sz. 30-38.

15.    Kit képvisel a képviselő? Kortárs, 1989/4. sz. 115-124.

16.    Az önkormányzat esélyei négy évtized távlatából. Alkotmányjogi füzetek, 7-8. kötet (felelős szerkesztő: Kilényi Géza). Budapest, 1989. 30-37.

17.    The Parliament of the Republic of Hungary. Local Self-Goverment in Hungary. Fact Sheets on Hungary, 2. és 4. füzet, Ministry of Foreing Affairs, Budapest, 1990.

18.    Az önkormányzati választások jelzőtüzei. Társadalmi Szemle, 1991/1. sz. 3-10.

19.    The Birth, Testing and Results of the 1989 Hungarian Electoral Law. Soviet Studies, Vol. 43, No.1., 1991. 137-156.

20.    Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül, előadássorozat születésének 200. évfordulója alkalmából. Széchenyi Füzetek XIV. Széchenyi Alap, 1991. 1-18.

21.    Az átmeneti magyar alkotmányozásról. Juss, Pécs, 1992/1-2 sz. 36-42.

22.    Melyik kormányforma veszélyesebb az Elbától Keletre? Politikatudományi Szemle, 1992/2. 161-167.

23.    Constitutional Changes in Hungary. In: Notes et Documents, Institut International Jacques Maritain, Róma, 33-34. nouvelle série janvier aout, 1992. 41-49.

24.    A magyar kormányforma egyenetlenségei. Magyar Közigazgatás, 1993/10. sz. 582-588.

25.    Az alkotmányozás néhány koncepcionális kérdése. Magyar Közigazgatás, 1994/8. sz. 449-456.

26.    A parlament négy éve. Társadalmi Szemle, 1994/8-9. sz. 9-19.

27.    Az összeférhetetlenség a legitimáció talpköve. Társadalmi Szemle, 1995/2. sz. 45-48.

28.    Románia Alkotmányáról. Magyar Kisebbség, Nagyvárad, 1995/2. sz. 3-7.

29.    The „Second generation” Post-communist elections in Hungary in 1994 (társszerző: Rácz Barnabás). Europe-Asia Studies, Vol. 47, No. 2, Marc 1995. 251-279.

30.    Az új alkotmány koncepciójáról. Belügyi Szemle 1996/6. sz. 63-69. (interjú)

31.    Az 1994-1998-as országgyűlési ciklus - a kétharmados parlament. Magyar Közigazgatás, 1999/7. sz. 353-360.

32.    Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának jelentősége, mai üzenete. Acta Humana, 34. 1999. 4-10.

33.    Structure of the state. In: Encyclopedia of Hungarian Economy. Published by the Central Europen Business Centre 1999. 29-36.

34.    Az első nyolc év - az új demokratikus magyar parlament néhány tapasztalata. INFO – Társadalomtudomány, 47. sz. 1999. 37-44.

35.    A Magyar Alkotmány Eu-konformitása (társszerző: Papp Imre). Európai Jog, II/6. szám, 2002. december 3-9.

36.    Húsz éve alkotmányozunk. Közjogi Szemle. 2009/9. 1-10.

37.    Merrefelé, Európa? Európai Tükör. 2009/7-8. 10-14. (interjú)

38.    Az alkotmánymódosítások alkotmánya–egységes szerkezetben. Közigazgatástudományi Közlöny, 2010/1. sz. 3-6.

39.    Kerekasztalon az új Alaptörvény. Magyar Közigazgatás, Új folyam 1. szám, 2011. június 3-15.

40.    Egy felelős államminiszter alkotmányjogi programja 1956-ban. Közszolgálat I. évfolyam 4. szám 2011. október. 18-19.

41.    Nem lehetett otthon maradni. Kritika, 2012. június 7. (interjú)

42.    Az Alaptörvény és az Európai Unió. In: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2013. 1. szám 4-11. Uez. In: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére (Szerkesztő: Cserny Ákos), Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2013. 287-295.

43.    Címerekkel írt történelem. In: Trianoni Szemle 2013. január-június. 106-107.

44.    Üzenet augusztus 20-ából. In: Közszolgálat III. évf. 8. szám. 2013. augusztus-szeptember. 12-13.

45.    Kerekasztal-beszélgetés az alkotmánybíróság jelenéről és jövőjéről. In: Alkotmánybírósági Szemle 2013. 1. szám. 119-125.

46.    Történelmi esélyt szalasztottunk el. Figyelő, 2014/14. szám. 33-35. (Interjú).

47.    Az Alaptörvény szuverenitást védő filozófiája. Trianoni Szemle VI. 2014. január-június. 124-127.

48.    Az értelmiség felelőssége, az állampolgárok kiszolgáltatottsága. Magyar Népfőiskolai Társaság Kiadványa 2014/3. 9-15.

49.    Az Alaptörvény államfilozófiája. ArsBoni jogi folyóirat, 2015. 01. 20. http://arsboni.blog.hu

50.    Werbőczy „közjoga”. In: Jogtörténeti Szemle 2014. 4. – 2015. 1. szám. 62-64.

51.    Az emberi méltóság alapjoga Magyarországon (társszerző: Deli Gergely). Jogtudományi Közlöny LXX. évfolyam 2015/7-8. szám. 337-347.

52.    Recenzió Soltész István: Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (1000-2014) című művéről. Parlamenti Szemle. 2016/1. sz. 143-146.

53.    A magyar állam- és kormányforma stabilizátorai és demokráciadeficitjei. Magyar Tudomány 2016/8. sz. 908-912.

54.    Fülszöveg: Erdős Csaba: Parlamenti autonómia című könyvéhez (fedlap). Gondolat Kiadó, Budapest, 2016.

55.    In memoriam Sári János. Közjogi Szemle 2016/3. sz. 76.

56.    Opponensi vélemény Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve című akadémiai doktori értekezéséről. Közjogi Szemle 2016/4. sz. 96-98.

57.    Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben. Iustum Eaquum Salutare. 2016/4. 47-49.

58.    Egyed István közjogi publicisztikája. Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás 2016/4. sz. 18-22.

59.    A vallások, az állam és a szólás szabadsága. Magyar Tudomány 2017/2. sz. 254-256.

60.    A nemzetiségek jogállása a rendszerváltás éveiben – kísérletek országgyűlési képviseletük szabályozására. Parlamenti Szemle III. évfolyam 1. szám 2018/1. 5-26.

61.    Az 1989-es magyar választójogi törvény születése, próbája és hozadéka. A Rendszerváltó Archívum. RETÖRKI folyóirata. III. évf. 1. szám 11-22.

 

V.    Tankönyvek és egyéb kiadványok (szerkesztett művek)


1.    Tudományos Diákköri Füzetek. ELTE kiadványai, Budapest, 1979. 2. kötet, 222 p., 4. kötet, 1980. 272 p., 10. kötet 1982. 356 p. (szerkesztő)

2.    Az Állam és Igazgatás Repertóriuma 1949-1980. Államigazgatási Szervezési Intézet, Budapest, 1982. 324 p. (szerző és szerkesztő)

3.    Dolgozatok az államjog témaköréből. ELTE, Budapest, 1983. 241 p. (szerkesztő és szerkesztői bevezető) 1-15.

4.    Államjogi jogszabálygyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 319 p. (szerkesztő)

5.    Államjogi szakirodalom-gyűjtemény (társszerkesztő: Holló András). Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. I-II. kötet 651 p. (szerkesztő)

6.    Az alkotmányosság alapjai (társszerkesztő: Schmidt Péter). Kossuth, Budapest, 1989. 305 p. (szerző és szerkesztő)

7.    Alkotmányjog, egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 210 p. (szerkesztő és szerző)

8.    Alkotmánytan. Első kiadás. Századvég, Budapest, 1992. 407 p. (társszerző és szerkesztő). Ötödik, átdolgozott kiadás. Osiris, Budapest, 2000. 428 p. (társszerző és szerkesztő)

9.    Alkotmánytan I. Első kiadás. Osiris, Budapest, 2002. 573 p. (társszerző és szerkesztő). Második, átdolgozott kiadás. Osiris, Budapest, 2007. 665 p. (társzerző és szerkesztő)

10.    Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (társszerző: Szebenyi Péter). Korona, Budapest, 1998. 267 p.

11.    Alkotmányjog-jogszabálygyűjtemény. Első kiadás. Osiris, Budapest, 1994. 516 p. Ötödik, átdolgozott kiadás. Osiris, Budapest, 2002. 916 p.


12.    Az alkotmánytan alapjai pedagógusoknak. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1998. 137 p. (szerző és szerkesztő)

13.    A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Korona, Budapest, 1998. 120 p. (szerkesztő)

14.    Választástudományi tanulmányok (társszerkesztő: Dezső Márta). Országos Választási Iroda, Budapest, 1999. 355 p. (társszerző és szerkesztő)

15.    A Magyar Köztársaság Alkotmánya, The Constitution of the Republic of Hungary. Korona, Budapest, 2002. 248 p. (szerkesztő)

16.    Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére (társzerkesztő: Fűrész Klára). Rejtjel, Budapest, 2006. 439 p. (társszerző és társszerkesztő)

17.    Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére (társszerkesztő: Dezső Márta). Rejtjel, Budapest, 2008. 463 p. (társszerző és szerkesztő)

18.    Kortársak Bibóról, Előadások a Bibó István Szakkollégiumban (társszerkesztő: Gyarmati György). Budapest, ELTE Bibó István Szakkollégium, 2009. 149. (szerkesztő)

19.    Állampolgári ismeretek középiskolások számára (társszerző: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán). Mozaik Kiadó, Szeged, 2010. 271 p.

20.    Állampolgári ismeretek középiskolások számára (társszerző: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán). Harmadik, javított kiadás, az új Alaptörvény szerint átdolgozva. Mozaik Kiadó, Szeged, 2012. 264 p.

21.    Alkotmány – alkotmányosság. Konferenciakötet (Társszerkesztő: Dezső Márta). Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2014. 19