Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. szeptember 21. péntek
Kukorelli István

1952. július 6-án születtem Téten. 1970-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1976-ban szereztem jogi diplomát. 1976-tól a mai napig az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén dolgozom, amelynek 1991- 1999 és 2013-2016 között vezetője voltam. Egyetemi tanári kinevezésemet 1999. június 14-én vettem át. A győri jogi kar alapításától kezdve (1995) folyamatosan részt veszek az ottani alkotmányjogi oktatásban, egyetemi tanárként, tanszékvezetőként. Meghívottként más egyetemeken is tartottam (és tartok) előadásokat.

Egyetemi oktatói munkám keretében rendszeresen előadásokat tartok, szemináriumokat, speciális kurzusokat vezetek, vizsgáztatok több évfolyamon. Évfolyam és szakdolgozatokat készítő joghallgatók, továbbá tudományos képzésben résztvevők témavezetője, konzulense vagyok. Eddig 20 PhD hallgatóm védte meg sikeresen a dolgozatát. Több PhD és MTA doktori dolgozat opponense voltam és gyakorta tagja, vagy elnöke vagyok egyetemi és akadémiai bíráló bizottságoknak is.

Alapításától (1983) kezdve rendszeresen szakmai, közéleti kurzusokat vezetek a Bibó István Szakkollégiumban, segítem a Közjogi Műhely munkáját, patronálom az alkotmányjogi tudományos diákkört. Két évtizeden keresztül titkára, illetve elnöke voltam az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsának. Több ciklusban tagja voltam a Kari és az Egyetemi Tanácsnak, 1988-89-ben oktatási dékánhelyettesként tevékenykedtem. 2000-2016 között a kar Habilitációs Bizottságának elnöke voltam. 2014. szeptemberétől a Kari Tudományági Doktori Tanács elnöke vagyok.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló kandidátusi disszertációmat 1988-ban védtem meg, 1998-ban habilitáltam, 2010-ben elnyertem az MTA doktora címet. Szerzője és szerkesztője voltam az egyetem által nívódíjjal elismert „Alkotmánytan” c. egyetemi tankönyvnek, amely először 1992-ben, legutóbb 2007-ben jelent meg. Eddig 12 könyvem és mintegy 350 publikációm jelent meg.

Részt vettem és részt veszek az alkotmányjogi ismereteket közvetítő tananyagok kidolgozásában, előadásokat tartok népfőiskolákon, oktatási intézményekben, civil fórumokon. 1995 és 1999 között a Civitas Egyesület elnöke voltam. Legutóbb 2012-ben jelent meg (társszerzővel) az „Állampolgári ismeretek középiskolásoknak” című tankönyvünk. Az elmúlt évtizedekben kodifikációs bizottságok tagjaként vagy szakértőként résztvevője voltam számos jogszabály, közöttük az Alkotmány megalkotásának. 1995-98 között az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságának állandó szakértője voltam.

Alapító tagja vagyok több szakmai szervezetnek, pl. a Független Jogász Fórumnak, a Magyar Népfőiskolai Társaságnak, a Magyar Politikatudományi Társaságnak, az Alkotmányjogászok Egyesületének. A Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete 2007-ben elnökévé választott. 1995-99 között elnöke voltam a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek. Tagja voltam két cikluson keresztül az MTA Közgyűlésének és jogi szakbizottságának, jelölő bizottságának, szavazatszámláló bizottságának. 2011-2014 között  az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnöke voltam. Jelenleg a bizottság tagja vagyok.  

Szakmai, közéleti, tudományos fórumokon, hazai és nemzetközi konferenciákon az elmúlt negyedszázadban közel 500 előadást tartottam. Előadásokat tartottam többek között Varsóban, Prágában, Berlinben, Pozsonyban, Kijevben, Moszkvában, Rigában – ezek egy része (angolul, németül, oroszul, cseh nyelven) megjelent. Kiadványokban és külföldi folyóiratokban közel 40 idegen nyelven közreadott publikációm jelent meg. Megbízatásom idején részt vettem az Alkotmánybíróság nemzetközi kapcsolataiban, több tudományos tanácskozáson, például Bécsben, Brnoban.

A hazai folyóiratok közül jelenleg szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Közjogi Szemlének, a Magyar Jognak, a Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatásnak, az In Media Res-nek továbbá szerkesztőbizottsági elnöke a Parlamenti Szemlének. Tagja vagyok az igazságügy miniszter és a Kúria elnöke Tudományos Tanácsadó Testületének.
 
1989-ben az Országos Választási Elnökség titkára voltam, 1994-ben és 1998-ban az Országgyűlés az Országos Választási Bizottság tagjává választott, a testület elnöki tisztségét 1997-99 között töltöttem be. 1999-ben az Országgyűlés az Alkotmánybíróság ragjává választott, mandátumom 2008. július 3-án járt le.

Angolból és oroszból állami nyelvvizsgám van, latinul és németül olvasok.

Kitüntetések, szakmai díjak: Kiváló Munkáért 1982. (művelődési miniszter), Témavezető mester (OTDT) 1993 és 2015, Trefort Ágoston Emléklap (ELTE) 1993. Az új demokratikus államrend kialakításában végzett munkámat a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 1994-ben Deák Ferenc díjjal ismerte el. 1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas voltam. 2005-ben alkotmánybíróként a Pro meritis de iuris peritia In memoriam Francisci Deák kitüntetést kaptam.

2010-ben oktatói, tudományos, szakmai- közéleti és az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenységem elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetésben részesültem. Az ELTE 2012-ben a Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetést, a Károli Gáspár Református Egyetem 2014-ben Károli Emlékérmet, a Széchenyi István egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara 2015-ben Pro Facultate emlékérmet adományozott számomra.
Az Alapvető Jogok Biztosa 2014-ben Justitia Regnorum Fundamentum emlékéremmel, az igazságügy miniszter 2016-ban Deák Ferenc díjjal tüntetett ki.

Tét városa 2001-ben díszpolgárává fogadott, 2004-ben Pannonhalmán Szent Márton díjban részesültem, 2011-ben a Bencés Diákszövetség elnökévé választottak. A Keresztény Kulturális Akadémia 2012-ben Cornelius díjat adományozott, az 1956-os Alapítvány emléklapját és érmét 2015-ben vehettem át.  A Bibó István Szakkollégium alapításának 25. évfordulóján (2008-ban) alapított Harkály díjjal tüntetett ki.

 

Budapest, 2016. szeptember 1.

Publikációk

Joghalál Magyarországon 1945-1989. Bp. Zrínyi. 1993. p. 1 - 292.
Kinek a forradalma? Püski – Kortárs 1997 (M. Kiss Sándor tsz) p. 1 – 343.
A Brusznyai- per- Emberi sorsok a politikai megtorlás idején. Bp. Kairosz. 1998 p. 1-411, 2. kiadás, előszó Mádl Ferenc – 2001.
Szemtől-szembe a múlttal Bp. Kairosz 1999. p. 1 – 311.
III/III - as történelmi olvasókönyv – Adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években – A „vallásszabadság” – Bp. Kairosz. 2001. p. 1-396.
„Mától kezdve lövünk” – 10 év után a sortüzekről. Kairosz Bp. 2003. p. 1- 258 (M. Kiss Sándor, tsz)
Jogállam és diktatúra. (Tanulmányok és előadások) Kairosz. 2005 p. 1-226.
A nagy „tűzvörös sárkány” torkában – Koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945 -1956 Bp. Kairosz. 2009. p. 1 – 282.
A délibáb nyomában – Közéleti írások és beszédek. Bp. Kairosz. 2011. p. 1- 136.
A kommunizmus hosszú árnyéka I. Bp. Kairosz. 2012 p. 1- 299. A kommunizmus hosszú árnyéka II. Bp. Kairosz. 2013. p. 1- 171.

A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
A Rendszerváltó Archívum folyóirat 2018/2. számának bemutatója
2018. július 05.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink